Rada Rodziców ...

RADA RODZICÓW ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

LP.

KLASA

IMIĘ I NAZWISKO RODZICA

1. Przedszkole a   Aneta Molenda
2. Przedszkole b  Monika Bożek
3. 0a  Paulina Czechowicz
4. 0b  Jarosław Łukasik
5. 1a   Monika Szczepanik
6. 2a   Barbara Grabarczuk
7. 2b

Bożena Hołota

8. 3a

Joanna Wójcik-Żmuda

9. 3b

Michał Stodolny

10. 3c

Sylwia Wyzgał

11. 4a

Izabela Zębalska

12. 4b

Sylwia Szydłowska

13. 5a   Elżbieta Czopek
14. 5b

Renata Rogóż

15. 6a   Janina Łabaj
16. I A

Agnieszka Świdergał

17. I B

Barbara Manicka

18. I C   Elżbieta Biela
19. II A

Daniel Makuch

20. II B

Renata Klaja

21. III A

Ewa Kuglin-Głownia

22. III B

Katarzyna Stokłosa

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW:

Katarzyna Stokłosa

przewodnicząca

Barbara Manicka

zastępca przewodniczącej

Joanna Wójcik-Żmuda

skarbnik

Michał Stodolny

sekretarz

Agnieszka Świdergał

członek prezydium

Ewa Kuglin-Głownia

członek prezydium

Sylwia Wyzgał

komisja rewizyjna - przewodnicząca

  Janina Łabaj

członek komisji rewizyjnej

Elżbieta Czopek

członek komisji rewizyjnej

REGULAMIN RADY RODZICÓW

 ROZDZIAŁ I : NAZWA REPREZENTACJI RODZICÓW

 § 1

1.       Rada Rodziców przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. mjra Henryka Sucharskiego w Spytkowicach.

2.       Rada Rodziców działa na podstawie : Ustawy o systemie oświaty, Statutu szkoły i niniejszego Regulaminu.

 

 ROZDZIAŁ II : CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW.

 § 2

1.       Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców szkoły oraz podejmuje działania zmierzające do doskonalenia statutowej działalności szkoły. 

2.       Celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły. 

3.       Zadaniem Rady Rodziców jest :

·         pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,

·         gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenie zasad użytkowania tych funduszy,

·         zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich:

a) uzyskania rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,

b) znajomości wewnątrzszkolnego systemu oceniania,

c) uzyskanie porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

d) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły.

·         określanie struktur działania ogółu rodziców i Rady Rodziców.


   ROZDZIAŁ III : ORGANIZACJA DZIAŁANIA OGÓŁU RODZICÓW I RADY RODZICÓW

§ 3

1.       Podstawowym organem ogółu rodziców szkoły jest Rada Rodziców. 

2.       Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie rodziców. Zebranie jest  zwoływane minimum raz w roku szkolnym.

3.       Plenarne zebranie Rady Rodziców szkoły wybiera spośród siebie prezydium (zarząd) Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców.

4.       Prezydium Rady Rodziców składa się z 6 członków, spośród których wyłania się:

·        Przewodniczącego

·        zastępcę przewodniczącego

·        sekretarza

·        skarbnika

·        2  członków

 Prezydium dokonuje swego ukonstytuowaniu na  pierwszym posiedzeniu
 

5.       Komisja rewizyjna składa się z 3 osób, z których przynajmniej jedna powinna znać się  na przepisach prawa finansowego i rachunkowości. Członkowie komisji rewizyjnej wybierają przewodniczącego i zastępcę na swym pierwszym posiedzeniu.

6.        Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 1 rok, począwszy od miesiąca, w którym   dokonano wyboru, do wyboru następnej rady.
 

ROZDZIAŁ IV :  KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

 § 4

1.       Do kompetencji Rady Rodziców należy :

a)      uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną :

·         programu wychowawczego szkoły,

·         programu profilaktycznego dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz do potrzeb środowiska,

b)      opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

c)       opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

ROZDZIAŁ V :  TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ PRZEZ RADĘ RODZICÓW

 § 5

1.       Uchwały podejmuje się większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu.

2.       Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala każdorazowo sekretarz
organu lub przewodniczący.

3.       Uchwały są protokołowane w księdze protokołów Rady Rodziców .

Oddziałowe rady rodziców decydują samodzielnie czy protokołować uchwały. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów. Za księgę protokołów Rady Rodziców i jej prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz prezydium.

 ROZDZIAŁ VI : WYBORY DO RADY RODZICÓW

 § 6

      1.  Wybory do  Rady Rodziców przeprowadzane są corocznie we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału. 

2.       Rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie radę oddziałową. Jednego ucznia może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic. 

3.       Rada oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. O liczebności rady oddziałowej decydują rodzice danego oddziału. 

4.       Spośród wybranych członków rady oddziałowej, rodzice danej klasy wybierają w tajnym głosowaniu jednego przedstawiciela do Rady Rodziców szkoły. 

5.       Przedstawicielem do Rady Rodziców zostaje ten członek rady oddziałowej, który w wyborach otrzymał największą liczbę głosów.

6.       Pierwsze zebranie Rady Rodziców zwołuje dyrektor szkoły, nie później niż 21 dni po przeprowadzeniu wyborów.

7.       Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, określający strukturę wewnętrzną i tryb pracy oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad.

8.      Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego Rady Rodziców.
a) Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz komisji skrutacyjnej i komisji uchwał
i wniosków. Wybory do tych funkcji są jawne.
b) Sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym.
c) Informacja dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki.
d) Wystąpienie zaproszonych gości, przedstawicieli innych organów szkoły lub organizacji.
e) Uchwalenie wniosków programowo – organizacyjnych do działalności Rady Rodziców w następnej kadencji.
f) Wybory nowych organów Rady Rodziców:
- ustalenie przez komisję skrutacyjną listy obecności i stwierdzenie prawomocności zebrania,
-  przypomnienie zasad wyborczych oraz ustalenie listy kandydatów przez komisję skrutacyjną,
-  głosowanie,
-  ogłoszenie wyników wyborów przez przewodniczącego komisji skrutacyjnej.
g) Wolne głosy i wnioski.

§ 7

1.       Inne plenarne posiedzenie rady rodziców przyjmują taki sam porządek obrad jak w §6 z tym, że opuszcza się w nim punkty dotyczące wyborów.

ROZDZIAŁ VII : PLAN PRACY RADY RODZICÓW.

§ 8

1.       Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej prezydium nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.

2.        Zebranie plenarne Rady Rodziców może być zwołane także w każdym czasie na wniosek złożony do prezydium przez 2/3 oddziałowych rad rodziców, dyrektora szkoły, rady pedagogicznej lub Rady Rodziców.

§ 9

1.        Prezydium Rady Rodziców obraduje według potrzeb nie rzadziej niż 3 razy w roku. Na posiedzenie prezydium zaprasza się dyrektora szkoły i innych gości.
 

2.        Posiedzenie prezydium Rady Rodziców są protokołowane w księdze protokołów, za którą ponosi odpowiedzialność sekretarz prezydium.

§ 10

1.       Formy i częstotliwość działania innych struktur działających w ramach Rady Rodziców, wynikają z potrzeb realizacji zadań, jakich się te zespoły podjęły.

§ 11

1.       Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców, oddziałowej rady rodziców lub wychowawcy klasy. Liczba zebrań rodziców danej klasy nie może być jednak mniejsza od liczby szkolnych wywiadówek.

  ROZDZIAŁ VIII: ZASADY GROMADZENIA I WYDATKOWANIA FUNDUSZY RADY RODZICÓW.

§ 12

1.        Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:
-  ze składek rodziców,
-  z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji, do których zwróciło się prezydium rady,
-  z dochodów imprez organizowanych przez Radę Rodziców.
 

2.       Fundusze te są przechowywane na koncie Rady Rodziców.

§ 13

1.       Wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na plenarnym zebraniu rodziców.
 Propozycję wysokości składki przedstawia dla całej szkoły prezydium Rady Rodziców.

§ 14

1.   Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie preliminarza wydatków Rady Rodziców na rok szkolny, zatwierdzanego każdorazowo przez prezydium Rady Rodziców.

2.  Roczny preliminarz wydatków nie może być sprzeczny z niżej zamieszczonym preliminarzem wydatków Rady Rodziców.
 

PRELIMINARZ WYDATKÓW RADY RODZICÓW

 § 15

1.       Wydatkowanie środków pochodzących ze składki rodziców odbywa się na podstawie decyzji prezydium Rady Rodziców po podjęciu stosownych uchwał.

2.       Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składki rodzicielskiej wyłącznie na:
a) dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym jak :
- Dzień Dziecka, Dzień Sportu Szkolnego i inne,
- nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów,
- zakup książek, środków dydaktycznych, sprzętu technicznego do wysokości 50%,
- wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości Rady Rodziców,
- inne.

3.       Wydatkowanie środków Rady Rodziców pochodzących z innych źródeł niż składka rodzicielska

3.1. Środki te mogą być wydatkowane na:
 - dofinansowanie celów ustalonych w pkt.2,
 - sfinansowanie własnych projektów Rady Rodziców, wyposażenie szkoły w określoną aparaturę, renowację urządzeń sportowych.
3.2. Sposób wydatkowania środków może  być zależny od życzeń wpłacających.

ROZDZIAŁ IX : OBSŁUGA KSIĘGOWO – RACHUNKOWA ŚRODKÓW FINANSOWYCH RADY RODZICÓW

§ 16

1.        Do obsługi księgowo-rachunkowej funduszy Rady Rodziców, prowadzenia księgowości oraz obsługi rachunkowej zgodnie z preliminarzem wybiera się osobę znającą się na prowadzeniu księgowości.

2.       Prezydium wyznacza skarbnika zajmującego się pracą księgową. 

3.       Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowywania w nim środków oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów.

ROZDZIAŁ X : POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17

1.       W celu wymiany informacji i współdziałaniu z innymi organami szkoły- Rada Rodziców zaprasza na swoje plenarne zebrania dyrektora szkoły oraz kierownictwo pozostałych organów szkoły.

2.        Rada Rodziców, poprzez różne formy swego działania zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej.

3.       W przypadku nie respektowania uprawnień przez dyrektora szkoły, radę pedagogiczną  prezydium może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do dyrektora i ma prawo oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi.

4.       W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szkoły, wynikającego z nie respektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nie udzielania wyczerpujących odpowiedzi na złożone zażalenia- prezydium Rady Rodziców ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę.

§ 18

1.       Członkowie klasowych Rad Rodziców, prezydium Rady Rodziców mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru, postanowią ich odwołać.

§ 19

1.       Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści:

 

RADA RODZICÓW
przy
Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Spytkowicach
ul. Szkolna 14
34 – 116 Spytkowice

§ 20

1.       Regulamin Rady Rodziców może zmienić tylko plenarne posiedzenie Rady Rodziców.

 

Spytkowice, 24 październik 2007 r.
 

 

 


© Zespół Szkolno - Przedszkolny w Spytkowicach
34 - 116 Spytkowice ul. Szkolna 14
e-mail: zsspytkowice@poczta.onet.pl
telefon:( 033) 8791814
Prowadzenie strony: Bogusława Huba   
                                Bożena Maciasz
Współpraca: Stanisława Folga - Kostka     Ilona Knapik