[POWRÓT]       

 

REGULAMIN SZKOŁY

 

 

I . Prawa i obowiązki ucznia   

1. Uczeń

Uczeń ma prawo do:

- właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

- opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami  przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności;

- życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

- swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły i religijnych;

- rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów;

- sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;

- korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych;

- korzystania z księgozbioru biblioteki pod nadzorem nauczyciela;

- uczestnictwa w życiu szkoły przez działalność samorządową;

- zrzeszania się w organizacjach szkolnych;

- odwoływania się od oceny zgodnie z trybem odwoławczym.

Uczeń ma obowiązek:

- przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły;

- systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły;

- przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli oraz innych osób;

- odpowiadać za własne zdrowie, życie, higienę oraz rozwój;

- dbać o wspólne dobro, ład i porządek;

- nosić strój szkolny, obuwie zamienne, dbać o schludny i estetyczny wygląd;

- ponosić materialną odpowiedzialność za wyrządzone szkody w wyposażeniu szkoły, wynikłe z umyślnego lub niezgodnego
  z przepisami ich użytkowania;

- dbać o poprawność i kulturę słowa;

- stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym, przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy,
  brutalności, reagować na łamanie Regulaminu i każde zauważone zło;

- przestrzegać bezwzględnie zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających
  pod jakąkolwiek  postacią na terenie szkoły i poza nią.

2. Samorząd Uczniowski

Uczniowie mają prawo do:     

- uchwalenia Regulaminu Samorządu Uczniowskiego;

- demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do organów Samorządu;

- pomocy organizacyjnej i merytorycznej od wychowawcy i opiekuna Samorządu, szczególnie w zakresie przestrzegania
  reguł demokracji.

Uczniowie mają obowiązek:

- traktować wybory do władz Samorządu z całą powagą, aby funkcje w nich objęły osoby odpowiedzialne i godne zaufania;

- respektować uchwały władz Samorządu lub odwoływać je, jeżeli nie spełniałby swoich funkcji.

3. Lekcja

Uczeń ma prawo do: 

- znajomości celów, zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji;

- pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności.

Uczeń ma obowiązek:

- punktualnie i systematycznie przychodzić na zajęcia;

- aktywnie uczestniczyć w lekcjach i przestrzegać ustalonych zasad porządkowych;

- uzupełniać braki wynikające z absencji – zależnie od wymagań przedmiotowych.

4. Sala lekcyjna

Uczeń ma prawo do:

- udziału w zagospodarowaniu powierzonej mu sali lekcyjnej wg własnego projektu uzgodnionego z  wychowawcą;

- kontrolowania porządku zostawionego w sali przez wcześniej uczącą się tam klasę.

Uczeń ma obowiązek:

- pozostawiać sale lekcyjne w nienagannym porządku;

- dbać o powierzony sprzęt i pomoce naukowe;

- niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi wszystkie uszkodzenia sprzętu lub pomocy dydaktycznych.

5. Odpoczynek

Uczeń ma prawo do:

- odpoczynku podczas przerwy lub w innym czasie ustalonym przez nauczyciela;

- dwóch dni w tygodniu wolnych od zajęć lekcyjnych, tj. sobota i niedziela z wyłączeniem tych sobót,

  w których są odpracowywane inne dni robocze.

Uczeń ma obowiązek:

- przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

- dbać o kulturę języka;

- zachowywać zasady higieny osobistej.

6. Prace domowe

Uczeń ma prawo do:

- uwzględniania przez nauczyciela jego psychicznych i fizycznych możliwości;

- ukierunkowania przez nauczyciela, jak wykonać zadanie domowe.

Uczeń ma obowiązek:

- starannie i sumiennie odrabiać prace domowe;

- kształtować nawyk odrabiania prac domowych w tym dniu, w którym zostały zadane;

- wywiązywać się z wyznaczonych terminów i zadań.

7. Zeszyt przedmiotowy

Uczeń ma prawo do ukierunkowania przez nauczyciela, jak należy prowadzić zeszyt przedmiotowy.

Uczeń ma obowiązek staranie prowadzić zeszyty zgodnie z wymaganiami nauczycieli.

 

II Formalne reguły współżycia w Szkole

l. Procedury lekcyjne

A. Wejście do klas:

- uczniowie ustawiają się w parach przed klasą i wchodzą dopiero po otwarciu klasy przez nauczyciela;

- wszyscy stoją przy ławkach, a następnie witają się z nauczycielem;

- uczeń spóźniony ma obowiązek usprawiedliwienia się.

B. Zachowanie w czasie lekcji:

- uczeń odpowiada z ławki, chyba że istnieje potrzeba wezwania go do tablicy, mapy, itp.

- na lekcji nie je się, nie żuje gumy;

- na ławce nie trzyma się butelek z napojami, artykułów spożywczych itp.;

- jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła, wszyscy wstają, witają tę osobę i  siadają na polecenie nauczyciela;

- w czasie lekcji uczniowie nie wychodzą do ubikacji.

C. Zakończenie lekcji:

- lekcję kończy nauczyciel;

- klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek; odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni.

D. Zastępstwa:

W czasie zastępstw nauczyciel powinien prowadzić lekcję z danego przedmiotu, który jest w planie lub lekcję z własnego przedmiotu albo inne zajęcia edukacyjne. Uczniów obowiązują na zastępstwie takie same zasady jak w czasie lekcji.

E. Pracownie przedmiotowe:

Szczegółowe zasady zachowania w pracowniach: chemicznej, fizycznej, biologicznej, informatycznej

oraz w sali gimnastycznej i świetlicy określają odrębne Regulaminy wywieszone w tych pracowniach.

2. Procedury inne niż lekcyjne

A. Nieobecności:

- Rodzice piszą wyjaśnienia nieobecności dziecka w szkole trwające do trzech dni, zaś nieobecności powyżej trzech dni usprawiedliwia lekarz. Rodzice piszą wszelkie usprawiedliwienia w Zeszycie korespondencji opatrzonym pieczątką szkoły
i zawierającym wzory ich podpisów.

-Wyjaśnienia nieobecności uczniowie przynoszą do tygodnia po powrocie do szkoły. Usprawiedliwienie spóźnienia powinno nastąpić w bieżącym lub najdalej w następnym dniu.

- Ucznia może zwolnić z zajęć wychowawca klasy, a w razie jego nieobecności inny nauczyciel. Zwolnienie ucznia następuje na podstawie pisemnej prośby rodziców.

- Zwolnienie ucznia z ostatniej godziny wf musi zawierać wyraźną klauzurę o zwolnieniu do domu. W innym przypadku   traktuje się je jako zwolnienie z ćwiczeń z obecnością na sali.

- O każdym przypadku wagarów niezwłocznie informowani są rodzice.

- Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcję religii, przebywają w tym czasie w świetlicy.

B. Strój szkolny

- Uczniowie chodzą do szkoły ubrani schludnie i estetycznie.

- W dni uroczyste przychodzą w stroju galowym.

- Przez cały rok zmieniają w szkole obuwie na obuwie o jasnej podeszwie.

- Na lekcji wychowania fizycznego obowiązuje odpowiedni strój.                     

- Przy wyjściu na wf, spacer, podwórko szkolne uczniowie zmieniają obuwie.

C. Szatnia

- Uczniowie przebierają obuwie i odzież w szatni, w wyznaczonych dla każdej klasy pomieszczeniach.

- Obuwie zamienne przechowują w woreczkach i wieszają na wieszakach.

- Nie przebywają w szatni przed lekcjami i w czasie przerw.

- Klucze do szatni znajdują się u woźnego szkolnego.

D. Zachowanie

- Uczeń wita się i żegna z pracownikami szkoły, w tym czasie stoi i nie trzyma rąk w kieszeniach.

- Uczeń dba o kulturę słowa w szkole i poza szkołą; nie używa wulgaryzmów.

- Uczeń nie przynosi do szkoły żadnych niebezpiecznych przedmiotów.

- Uczeń nie przynosi do szkoły telefonów komórkowych, dyktafonów, odtwarzaczy MP3 itp. urządzeń.

E. Dziennik                       

Dziennik lekcyjny jest pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia.

F.  Nieprzygotowania

- Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podania przyczyn zgodnie z kontraktem zawartym     z nauczycielem danego przedmiotu.

- Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki wynikające z nieprzygotowania lub absencji.

- Zgłoszenie nieprzygotowania przed rozpoczęciem lekcji zwalnia z odpowiedzi i kartkówki, chyba że uczeń

  decyduje się ją napisać.

G. Oceny

- Uczeń ma prawo znać kryteria oceniania i wymagania z każdego przedmiotu.

- Na miesiąc przed zakończeniem semestru uczeń ma prawo być poinformowanym o ocenie ndst,
  a na tydzień przed zakończeniem semestru o innych ocenach z przedmiotów.

 H. Sprawdziany

- Nauczyciel nie jest zobowiązany do zapowiedzenia kartkówki, czyli co najwyżej 15 min. sprawdzianu z ostatniego tematu.

  Nie ma ograniczeń, co do ilości tych sprawdzianów. Oceny z nich są traktowane na równi z ocenami z odpowiedzi ustnej.

- Nauczyciel zapowiada klasówkę, co najmniej na tydzień przed terminem, określając dokładnie zakres materiału oraz wpisuje

  tę informację do dziennika.

- W ciągu jednego dnia uczeń może mieć tylko jedną pracę klasową, w ciągu tygodnia nie może być ich więcej niż trzy.

Ł. Korytarz

- W czasie przerw uczniowie przebywają na korytarzu.

- W czasie przerw obowiązuje zakaz biegania po korytarzach i schodach, siedzenia na parapetach i grzejnikach.

J. Sklepik szkolny

- Przed sklepikiem obowiązuje kolejka i kulturalne zachowanie się.

K. Inne ważne ustalenia

- W czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły. Czas zajęć lekcyjnych trwa od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej, zgodnie z planem zajęć.

- Uczniowie mają prawo do korzystania z pomieszczeń szkoły w czasie wolnym od zajęć, o ile znajdują się wówczas pod opieką nauczyciela, instruktora upoważnionego przez dyrektora szkoły. W czasie przerw, o ile pozwala na to pogoda, uczniowie mogą przebywać przed szkołą.

III Nagrody

Za szczególne osiągnięcia lub wzorową postawę uczeń może otrzymać następujące nagrody: pochwałę wychowawcy na forum klasy, pochwałę dyrektora na forum szkoły, pochwałę pisemną skierowaną do rodziców, dyplom lub nagrodę rzeczową.

IV Kary

W przypadku nieodpowiedniego zachowania ucznia, które zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu sprawcy oraz pozostałym uczniom, uczniowi mogą być wymierzone następujące kary: upomnienie wychowawcy, nagana wychowawcy na forum klasy, nagana dyrektora, wezwanie rodziców do szkoły, przeniesienie do klasy równoległej, przeniesienie do innej szkoły.

 


 

 


© Zespół Szkolno - Przedszkolny w Spytkowicach
34 - 116 Spytkowice ul. Szkolna 14
e-mail: zsspytkowice@poczta.onet.pl
telefon:( 033) 8791814
Prowadzenie strony: Bogusława Huba   
                                Bożena Maciasz
Współpraca: Stanisława Folga - Kostka     Ilona Knapik

 

 

[POWRÓT]