CEREMONIAŁ WEWNĄTRZSZKOLNY

 

 

CEREMONIAŁ WEWNĄTRZSZKOLNY - jest zbiorem ustanowionych, obowiązujących norm zachowania się w czasie uroczystości szkolnych. Opisuje symbole szkoły i formy celebracji sztandaru.

 

Ceremoniał wewnątrzszkolny zawiera:

1. Wstęp.
2. Symbole Szkoły.
3. Patron Szkoły.
4. Sztandar Szkoły.
5. Hymn Szkoły
6. Pieśń do sztandaru
7. Uroczystości z udziałem sztandaru:
      a) Przekazanie sztandaru;
      b) Pasowanie na ucznia;
      c) Pożegnanie absolwentów;
     d) Przebieg uroczystości z udziałem sztandaru;
8. Stałe uroczystości szkolne.
9. Elementy tradycji szkoły.
10. Dekoracja budynku szkoły flagami państwowymi.

Wstęp

Ceremoniał wewnątrzszkolny opisuje symbole Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Spytkowicach oraz określa uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego i samej celebracji sztandaru. Przedstawia wykaz stałych uroczystości szkolnych i elementy tradycji szkoły. Jest zbiorem ustanowionych i obowiązujących w szkole norm  zachowania się w czasie uroczystości szkolnych. Stanowi on integralną część tradycji i harmonogramu pracy placówki.

Symbole Szkoły

1.  Zespół Szkolno – Przedszkolny w Spytkowicach posiada:

a)      Patrona – mjra Henryka Sucharskiego,

b)      Sztandar,

c)      Hymn Szkoły,

d)      Pieśń do Sztandaru,

e)      Ceremoniał wewnątrzszkolny.

Patron Szkoły

 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Spytkowicach posiada patrona mjra Henryka Sucharskiego i jego imię nosi szkoła. 

Sztandar Szkoły

1.  Sztandar jest przechowywany w zamkniętej gablocie obok popiersia patrona szkoły na   dolnym korytarzu.

2.  W skład pocztu sztandarowego powinni wchodzić uczniowie wyróżniający się w nauce, o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu. 

Skład pocztu sztandarowego:

·         chorąży: jeden uczeń, 

·         asysta: dwie uczennice.

Kandydatury składu pocztu zgłaszane są przez opiekuna SU (za zgodą wychowawcy, nauczycieli i rodziców wybranych uczniów) do dyrektora szkoły.
Uczniowie wybierani są z klas gimnazjalnych. Kadencja pocztu trwa jeden rok – począwszy od ślubowania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego.
Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim wypadku należy dokonać kolejnego wyboru.

3.    Insygnia pocztu sztandarowego to:

·         biało – czerwone szarfy założone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,

·         białe rękawiczki.

4.   Sztandar bierze udział we wszystkich ważnych uroczystościach szkolnych i świętach państwowych:

·         uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,

·         ślubowanie klas pierwszych,

·         uroczystości rocznicowe,

·         uroczyste zakończenie roku szkolnego,

5.   Poczet sztandarowy opuszcza miejsce uroczystości przed częścią artystyczną.

6.   Uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Spytkowicach, uczestnicząc w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych, powinni być ubrani odświętnie: chłopcy: białe koszule i czarne lub granatowe spodnie, dziewczęta: białe bluzki i czarne lub granatowe spódnice (spodnie).

7.   Poczet sztandarowy pełni funkcję reprezentacyjną. Wraz z opiekunem i Dyrektorem Szkoły bierze udział w uroczystościach lokalnych.

Hymn Szkoły

Ojczyzna nasza to wieś i miasto

I las, co szumi piosnkę o zmroku.

Obłok i słońce, co świeci jasno.

Zboże, co w polu rośnie wysoko.

 

Ojczyzna nasza to dom i szkoła.

I szara wstęga drogi za domem.

I wszystko, wszystko, co jest dokoła.

Tak bliskie sercu, drogie, znajome.

 

To mowa, którą od dziecka znamy.

To ludzie, których nikt nie pokona.

Gorącym sercem ciebie kochamy.

Nasza Ojczyzno, ziemio rodzona.

 
Pieśń do sztandaru

 Pamięć historii żyje w Nas.

Myśmy godnymi synami.

Tym co polegli by stał kraj.

Im dzisiaj przyrzekamy.

 Dla Rzeczpospolitej,

tę pieśń niesie wiatr,

czy czujesz radosny powiew naszych lat.

 Uroczystości z udziałem sztandaru

I.  Przekazanie sztandaru.

1. Ceremoniał przekazania sztandaru odbywa się w czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego.

 2. Wchodzi dotychczasowy poczet sztandarowy ze sztandarem, a następnie nowy skład pocztu i ustawia się w następującym porządku: chorąży z przodu sztandaru, asysta przodem do bocznych płaszczyzn sztandaru.

3. Jako pierwszy zabiera głos dotychczasowy chorąży pocztu sztandarowego, który mówi:

Przekazujemy Wam sztandar – symbol Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Spytkowicach.

Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę.

4.  Chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada:

Przyjmujemy od was sztandar szkoły. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i być godnymi reprezentantami Szkoły.

Po tych słowach dotychczasowa asysta przekazuje insygnia i sztandar.

II.  Pasowanie na ucznia.

1. Ślubowanie uczniów klas pierwszych odbywa się w postawie zasadniczej. Przedstawiciele klas pierwszych podchodzą do sztandaru, który stoi na środku sali. Każdy pierwszoklasista trzyma uniesioną do góry na wysokości oczu prawą rękę  z wyciągniętymi dwoma palcami i powtarza rotę przysięgi.

Rota przysięgi dla szkoły podstawowej:

Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły

 Uczyć się w szkole, jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować.

Starać się być dobrym kolegą,

swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom oraz mojej Ojczyźnie – Polsce.

Rota przysięgi dla gimnazjum:

·            Dbać o honor i tradycje szkoły oraz godnie reprezentować jej imię na zewnątrz

·              ŚLUBUJEMY!

·              Kształtować ambicję i dumę z godnego miana gimnazjalisty

·              ŚLUBUJEMY!

·             Rzetelną nauką i pracą wypełniać pokładane w nas nadzieje naszych nauczycieli, wychowawców i rodziców

·              ŚLUBUJEMY!

·              Wyrabiać w sobie siłę woli, prawość charakteru, koleżeństwo i chęć niesienia  pomocy innym

·              ŚLUBUJEMY!

·              Szanować poglądy i przekonania swoich kolegów i koleżanek

·              ŚLUBUJEMY!

·              Dbać o piękno mowy ojczystej i wyrażać się w sposób kulturalny

·              ŚLUBUJEMY!

·              Czcić i szanować symbole szkoły, miasta i kraju oraz nasze wartości narodowe

·              ŚLUBUJEMY!

·              W imię odwagi i prawdomówności wytrwać we własnym ślubowaniu

·              ŚLUBUJEMY!

2. Pasowanie na ucznia następuje tuż po ślubowaniu złożonym przez pierwszoklasistów.

Dyrektor Szkoły na lewe ramię każdego pierwszoklasisty, kładzie duży ołówek i mówi:

Pasuję Cię na ucznia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Spytkowicach.

III. Pożegnanie absolwentów.

1. Na uroczystym apelu kończącym rok szkolny wszyscy absolwenci składają ślubowanie.

Wszyscy zgromadzeni stoją na baczność. Do sztandaru podchodzą przewodniczący klas. Absolwenci trzymają uniesioną do góry rękę z wyciągniętymi dwoma palcami i powtarzają za Przewodniczącym Szkoły słowa przysięgi.

 2. Rota ślubowania absolwentów:

My, absolwenci Szkoły Podstawowej / Gimnazjum w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. mjra Henryka Sucharskiego w Spytkowicach, Tobie, Szkoło ślubujemy:

dbać o honor i tradycje szkoły;

zdobytą wiedzę i, umiejętności jak najlepiej wykorzystywać w dalszym swoim życiu;

zawsze pracować sumiennie i uczciwie;

czynnie współuczestniczyć w życiu naszego kraju;
ŚLUBUJEMY.

IV. Przebieg uroczystości z udziałem sztandaru.

1. Wprowadzenie sztandaru: Prowadzący Uroczystość:

Baczność

Spocznij

Poczet sztandarowy wystąp

Spocznij

Do hymnu państwowego

Spocznij

Do pieśni do sztandaru

2. Wyprowadzenie sztandaru:

Baczność

Spocznij

Do hymnu szkoły

Spocznij

Poczet sztandarowy wstąp

Spocznij 

3. Część artystyczna uroczystości.

Stałe uroczystości szkolne

1. Do stałych uroczystości szkolnych należą:

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,

 • Rocznica wybuchu II wojny światowej,

 • Ślubowanie klas pierwszych,

 • Dzień Nauczyciela i Pracowników Oświaty,

 • Dzień Patrona Szkoły  - rocznica nadania imienia szkole,

 • Rocznica Odzyskania Niepodległości,

 • Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja,

 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego i pożegnanie absolwentów.

2. Do stałych uroczystości klasowych należą:

 • Dzień Chłopca,

 • Andrzejki,

 • Mikołajki,

 • Spotkania wigilijne,

 • Dzień Babci i Dziadka,

 • Dzień Kobiet,

 • Dzień Matki,

 • Dzień Dziecka,

3. W szkole obowiązuje kalendarz uroczystości, imprez i konkursów opracowywany na każdy rok szkolny.

Elementy tradycji szkoły

Do tradycji szkoły należą:

 • Święto Pieczonego Ziemniaka,

 • Dzień Patrona Szkoły

 • Biesiada – impreza promująca szkołę w środowisku lokalnym.

Dekoracja budynku szkoły flagami państwowymi

Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi w:

 • święta państwowe;

 • wizyty delegacji zagranicznych;

 • wyjątkowe sytuacje o wymiarze państwowym.

 

 

 


© Zespół Szkolno - Przedszkolny w Spytkowicach
34 - 116 Spytkowice ul. Szkolna 14
e-mail: zsspytkowice@poczta.onet.pl
telefon:( 033) 8791814
Prowadzenie strony: Bogusława Huba   
                                Bożena Maciasz
Współpraca: Stanisława Folga - Kostka     Ilona Knapik